SİTE HARİTASI | İLETİŞİM | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
ANA SAYFA
Kişisel Verilerin Korunması
 
ONLINE HİZMETLER

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Sağlık ve Eğitim Vakfı Amerikan Hastanesi (“Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu Sağlık ve Eğitim Vakfı Amerikan Hastanesi tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Kurum nezdinde yürütülen sağlık faaliyeti kapsamında, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması amacıyla gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan tüm bilgiler Kurum nezdinde yürütülen süreçlerde kullanılmak adına, Kurum faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında temin edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik ortamda temin edilmektedir.

Bu bağlamda, Kurum nezdinde işlenen kişisel verilerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:


• Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

• Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,

• Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

• Hasta temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

• Hastanemizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz,

• Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz,

• Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,

• Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

• E-posta veya başvurularınızda paylaştığınız kişisel verileriniz,

• Kurum internet sayfalarını ziyaret etmeniz halinde temin edilen sanal trafik bilgileriniz,

aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

• Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,

• Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma,

• Hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

• Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,

• Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenesi,

• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

• Araştırma yapılması,

• Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,

• Kimliğinizi teyit etme,

• İlaç temini,

• Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme,

• İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,

• Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,

• Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,

• Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,

• Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

• Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,

• Hasta memnuniyetinin ölçülmesi.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Veriler, verilen sağlık faaliyetleri gereği kapsamında, Kanun’a uygun olarak Sağlık ve Eğitim Vakfı kurumlarına, iş ortaklarına, tedarikçilere, özel sigorta şirketlerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerine, mahkemelere, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Türkiye Eczacılar Birliği’ne, Nüfus Genel Müdürlüğü’ne, vergi danışmanlarımıza, alt işverenlere, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

Ayrıca yukarıda kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sağlık faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurumumuz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Kurum içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen bağlantıda yer alan Başvuru Formu ile bizlere yönlendirebilirsiniz.

Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

5. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 
  Yeni Üyelik | Şifremi Unuttum
©2018 TÜM HAKLARI SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI’NA AİTTİR. | WEBMAIL
Son güncelleme tarihi: 18.03.2018 Web sitesi editörüne ulaşın.